top of page

SVERAKs fodervärdsvillkor

Villkor – rättigheter och skyldigheter 

Allmänt 

 1. Ägaren förbinder sig att under detta avtals giltighet låta katten kvarvara i fodervärdens vård så länge detta avtals punkter uppfylls. 

 2. Ägaren förbinder sig att inte överlåta rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden. 

 3. Fodervärden förbinder sig att utfodra och vårda katten och ev. kattungar som föds hos fodervärden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal. 

 4. Fodervärden är skyldig att hålla katten disponibel för ägaren och att vårda katten på ett sådant sätt att ägaren kan nyttja katten för avels- och/eller utställningsrätt enligt detta avtal.

Avel 

 1. Ägaren förbinder sig att i god tid meddela fodervärden inom vilken tidsram ägaren önskar disponera katten för parning. 

 2. Fodervärden ska omedelbart meddela ägaren när katten är könsmogen och/eller börjar löpa, samt om kattens fertila beteende innebär en sanitär olägenhet 

 3. Ägaren disponerar katten i samband med parning så lång tid som är erforderlig för att parning ska ske. Om tiden överstiger 14 dagar ska ägaren särskilt underrätta fodervärden om detta. 

 4. Parning ombesörjs av ägaren. Om parning ska ske i fodervärdens hem ska detta avtalas skriftligen mellan parterna inför varje parning. 

 5. Utgångspunkten är att kull föds hos fodervärden. Om kull ska födas hos annan än fodervärd ska detta avtalas skriftligen inför varje kull. Om katten ska nedkomma med kull i ägarens vård har ägaren rätt att disponera katten minst 14 dagar, men högst 30 dagar, före beräknad kattungefödsel och minst 12 veckor men max 14 veckor efter födseln. Därefter återgår honkatten i fodervärdens vård. 

 6. SVERAK kan, om parterna är överens om detta, bevilja dispens för ytterligare kullar, dock tidigast efter att villkoren gällande antal kullar i detta avtal är uppfyllda. Detta avtal måste bifogas sådan ansökan. 

 7. Fodervärden äger inte rätt att kastrera katten utan ägarens skriftliga godkännande. Om kastrering ska ske innan ägarskap övergår till fodervärden måste detta anges på sida 1. Kastrering ska bekostas av ägaren. 

 8. Fodervärden äger inte rätt att låta katten para annan katt utan ägarens godkännande. 

 9. Fodervärden ska snarast möjligt meddela ägaren om kull som föds hos denne. Besök av ägaren och kattungespekulanter avtalas i samråd mellan ägare och fodervärd. 

 10. Ägaren disponerar katten och ev. kattungar som föds hos fodervärden den tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar och -behandlingar. 

Kostnader 

 1. Samtliga kostnader som kan hänföras till avel, inklusive merkostnader för foder, sand, osv vid kull, bekostas av ägaren.

 2. Kostnader för foder, sand, osv, för kattens vardagliga behov, bekostas av fodervärden. 

 3. Ägaren ansvarar för kostnaden för avelsförsäkring samt 

försäkring för kattungar. Parterna får i detta avtal bestämma vem som ska stå som ansvarig försäkringstagare. Vid den händelse att livförsäkring utfaller ska försäkringsersättningen tillfalla försäkringstagaren. 

 1. Den part som katten vistas hos ansvarar för katten under den tid katten är i dess vård. Den kostnad (självrisk) som ej täcks av försäkringen ska erläggas av den person i vars vård katten vistas om den insjuknar/skadas/avlider. Vid avelsrelaterad vård (parning, löp, kattungar, osv) betalas självrisken av ägaren. 

 2. Om någon part byter bostadsort och detta medför fördyrade transportkostnader, ska den som bytt bostadsort stå för de ökade transportkostnaderna. 

Utställning 

 1. Vid utställningsrätt har ägaren rätt att disponera katten under så lång tid som är erforderligt för varje enskild utställning. Om tiden överstiger 5 dagar ska ägaren särskilt underrätta fodervärden om detta. 

 2. Ägaren avgör vid varje tillfälle om fodervärden får ställa ut katten. Den part som önskar ställa ut katten ansvarar för kostnader kring utställning. 

Tvist och avtalets upphörande 

 1. Om katten visar sig ha en sjukdom eller defekt som ej tillåter avel eller vidare avel, eller om katten av veterinärmedicinska skäl kastreras, upphör fodervärdsavtal för avelsrätt. Om ägaren inte önskar att nyttja ev. utställningsrätt enligt detta avtal övergår katten i fodervärdens ägo utan ersättning till ägaren. 

 2. Om ägaren önskar återta katten och parterna är överens om detta, ska ägaren utge ersättning till fodervärden med halva försäljningsvärdet. Om fodervärd ges rätt att köpa ut katten ska priset bestämmas procentuellt i förhållande till det antal kullar katten fått i fodervärdens vård, jämfört med avtalat antal kullar. Utgångspris för beräkning är försäljningsvärde angivet på sida 1. 

 3. Om fodervärden inte kan eller vill ha kvar katten är ägaren skyldig att senast inom 30 dagar återta katten - ingen av parterna ska då behöva ersätta den andra parten. 

 4. Om katten måste avlivas under fodervärdens vård ska fodervärden diskutera detta med ägaren, om så är praktiskt möjligt. Vid avlivning måste veterinär anlitas och dödsorsak dokumenteras av veterinären. Om livförsäkringsersättning tillfaller ägaren så ska fodervärden ersättas enligt villkor för återtagande i punkt 23. 

 5. Ägaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning till fodervärden återfå katten om det påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal. 

 6. Detta avtal får inte överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan inte heller göras till föremål för bodelning. 

 7. Avlider någon part i detta avtal förfaller avtalet i sin helhet och kan inte göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare. Avlider ägare övergår äganderätten till katten till fodervärden. 

 8. Tvist mellan parterna som berör detta avtal eller annan överenskommelse eller handling som träffats med stöd av detta avtal ska i första hand lösas i svensk allmän domstol. 

När villkoren i detta avtal är uppfyllda ska samtliga handlingar som tillhör katten överlämnas till fodervärden, samtidigt som ett överlåtelseavtal upprättas. Senast 30 dagar efter överlåtelsen ska ägarändringsintyg insändas till SVERAKs kansli. 

bottom of page