top of page

SVERAKs fôrvertsbetingelser

Vilkår – Rettigheter og forpliktelser 

General 

 1. Eieren forplikter seg til å la katten forbli i fôrvertens omsorg under denne avtalens gyldighet så lenge punktene i denne avtalen er oppfylt. 

 2. Eieren forplikter seg til ikke å overdra rettigheter i henhold til denne avtalen til andre enn feedverten. 

 3. Fôrverten forplikter seg til å mate og stelle katten og ev kattunger født av fosterverten i løpet av tiden frem til endelig overføring av eierskap i henhold til denne avtalen. 

 4. Fôrverten plikter å holde katten tilgjengelig for eieren og stelle katten på en slik måte at eieren kan bruke katten til avl og/eller utstillingsrett etter denne avtale.

Avel 

 1. Eieren forplikter seg til i god tid å varsle fôreieren innen hvilken tidsramme eieren ønsker å disponere katten for parring. 

 2. Fôreieren skal umiddelbart gi beskjed til eieren når katten er kjønnsmoden og/eller begynner å løpe, samt om kattens fertile oppførsel innebærer en sanitær plage 

 3. Eieren disponerer katten i forbindelse med paring så lenge det er nødvendig for at paring kan finne sted. Dersom tiden overstiger 14 dager, må eier spesifikt informere fôrtakst om dette. 

 4. Parring besørges av eier. Dersom paring skal skje i fôrhøsterens hjem, må dette avtales skriftlig mellom partene før hver paring. 

 5. Utgangspunktet er at kullet er født hos fôrverten. Dersom kullet skal fødes med en annen enn fôrleverandøren, må dette avtales skriftlig før hvert kull. Dersom katten skal ha et kull i eiers omsorg, har eieren rett til å disponere katten minst 14 dager, men ikke mer enn 30 dager, før estimert fødsel av kattungene og minst 12 uker men ikke mer enn 14 uker etter fødselen. Etter det går hunnkatten tilbake til fôreierens omsorg. 

 6. SVERAK kan, dersom partene er enige om dette, gi dispensasjon for tilleggskull, dog tidligst etter at vilkårene om antall kull i denne avtalen er oppfylt. Denne avtalen må vedlegges slik søknad. 

 7. Fôrverten har ikke rett til å kastrere katten uten eiers skriftlige godkjenning. Dersom kastrering skal skje før eierskap går over til fôrverdien, skal dette opplyses på side 1. Kastrering må betales av eier. 

 8. Fôrverten har ikke rett til å la katten parre seg med en annen katt uten eiers godkjenning. 

 9. Fôrverten skal snarest melde fra til eier om kull født med ham. Besøk av eier og kattungespekulanter avtales i samråd mellom eier og fôrvert. 

 10. Eieren disponerer katten og ev kattunger født på fôrverten den tiden som er nødvendig for å utføre nødvendige veterinærundersøkelser og behandlinger. 

Costs 

 1. Alle kostnader som kan henføres til avl, herunder tilleggskostnader til fôr, sand etc. ved forsøpling, betales av eier.

 2. Kostnader til fôr, sand etc., til kattens daglige behov, betales av eieren av fôret. 

 3. Eieren er ansvarlig for kostnadene ved avlsforsikring samt 

forsikring for kattunger. I denne avtalen kan partene bestemme hvem som skal være ansvarlig forsikringstaker. I tilfelle livsforsikring svikter, skal forsikringserstatningen tilfalle forsikringstaker. 

 1. Parten som katten oppholder seg hos har ansvaret for katten i den tiden katten er i dens omsorg. Kostnaden (egenandelen) som ikke dekkes av forsikringen må betales av den som katten oppholder seg i hvis den blir syk/skadet/dødsfall. Ved avlsrelatert stell (parring, avl, kattunger osv.) betales egenandelen av eieren. 

 2. Dersom en av partene bytter bosted og dette medfører økte transportkostnader, må den som byttet bosted bære de økte transportkostnadene. 

Exhibition 

 1. Ved utstillingsrett har eier råderett over katten så lenge det er nødvendig for hver enkelt utstilling. Dersom tiden overstiger 5 dager, må eier spesifikt informere fôrtakst om dette. 

 2. Eieren bestemmer ved hver anledning om fôrverten får stille ut katten. Den som ønsker å stille ut katten er ansvarlig for utstillingskostnader. 

Tvist og oppsigelse av avtalen 

 1. Dersom katten viser seg å ha en sykdom eller defekt som ikke tillater avl eller videre avl, eller om katten kastreres av veterinære årsaker, opphører fôrvertsavtalen for avlsrett. Hvis eieren ikke ønsker å bruke utstillingsrett i henhold til denne avtalen går katten over i eiers eie uten kompensasjon til eier. 

 2. Dersom eieren ønsker å ta katten tilbake og partene er enige om dette, må eieren betale erstatning til fôrverdien på halve salgsverdien. Dersom fôrverten gis rett til å kjøpe ut katten, skal prisen fastsettes i prosent i forhold til antall kull katten fikk i fôrvertens omsorg, sammenlignet med avtalt antall kull. Startpris for beregning er salgsverdi oppgitt på side 1. 

 3. Dersom fôrverten ikke kan eller vil beholde katten, plikter eieren å ta katten tilbake senest innen 30 dager - ingen av partene skal da måtte erstatte den andre parten. 

 4. Dersom katten må avlives under fostervertens omsorg, skal fosterverten ta opp dette med eier, dersom dette er praktisk mulig. Ved eutanasi skal veterinær tilkalles og dødsårsaken skal dokumenteres av veterinær. Dersom livsforsikringserstatning tilfaller eier, skal fôrverdien tilbakebetales etter vilkår for tilbaketakelse i pkt. 23. 

 5. Eieren har rett til å heve avtalen og uten kompensasjon til fôrverten få katten tilbake dersom det er bevist at fôrverten handler i strid med denne avtalen. 

 6. Denne avtalen kan ikke overføres ved salg, gave eller testamentarisk disposisjon. Avtalen kan heller ikke gjøres til gjenstand for bodeling. 

 7. Dersom en part i denne avtalen dør, utløper avtalen i sin helhet og kan ikke håndheves av avdødes rettighetshaver. Hvis eieren dør, går eierskapet til katten over til fôreieren. 

 8. Tvister mellom partene angående denne avtalen eller enhver annen avtale eller dokument oppnådd med støtte i denne avtalen må løses i første instans i en svensk domstol. 

Når vilkårene i denne avtalen er oppfylt, skal alle dokumenter som tilhører katten overleveres til fôreier, samtidig som det utarbeides en overdragelsesavtale. Senest 30 dager etter overdragelsen skal eierskifteattest sendes til SVERAKs kontor. 

bottom of page