top of page

SVERAKs foderværtsbetingelser

Vilkår - Rettigheder og forpligtelser 

General 

 1. Ejeren forpligter sig til at lade katten forblive i foderværtens varetægt under denne aftales gyldighed, så længe punkterne i denne aftale er opfyldt. 

 2. Ejeren forpligter sig til ikke at overdrage rettigheder i henhold til denne aftale til andre end feedværten. 

 3. Foderværten forpligter sig til at fodre og passe katten og evt killinger født af plejeværten i tiden indtil den endelige overdragelse af ejerskab i henhold til denne aftale. 

 4. Foderværten er forpligtet til at holde katten tilgængelig for ejeren og passe katten på en sådan måde, at ejeren kan anvende katten til avls- og/eller udstillingsrettigheder efter denne aftale.

Avel 

 1. Ejeren forpligter sig til i god tid at meddele foderejeren inden for hvilken tidsramme ejeren ønsker at afhænde katten til parring. 

 2. Foderejeren skal straks give ejeren besked, når katten er kønsmoden og/eller begynder at løbe, samt hvis kattens fertile adfærd betyder en sanitær gene 

 3. Ejeren bortskaffer katten i forbindelse med parring, så længe det er nødvendigt for at parring kan finde sted. Hvis tiden overstiger 14 dage, skal ejeren specifikt informere fodervurderingsmanden herom. 

 4. Parring udføres af ejeren. Hvis parring skal foregå i fodermandens hjem, skal dette aftales skriftligt mellem parterne inden hver parring. 

 5. Udgangspunktet er, at kuldet er født hos foderværten. Skal kuldet fødes med en anden end foderudbyderen, skal dette aftales skriftligt inden hvert kuld. Hvis katten skal have et kuld i ejerens varetægt, har ejeren ret til at disponere over katten mindst 14 dage, dog højst 30 dage, før killingernes estimerede fødsel og mindst 12 uger men højst end 14 uger efter fødslen. Derefter vender hunkatten tilbage til foderejerens pleje. 

 6. SVERAK kan, såfremt parterne er enige herom, give dispensation til yderligere kuld, dog tidligst efter, at betingelserne om antal kuld i denne aftale er opfyldt. Denne aftale skal vedlægges en sådan ansøgning. 

 7. Foderværten har ikke ret til at kastrere katten uden ejerens skriftlige godkendelse. Skal kastrering ske inden ejendomsretten overgår til foderværdien, skal dette oplyses på side 1. Kastrering skal betales af ejeren. 

 8. Foderværten har ikke ret til at lade katten parre sig med en anden kat uden ejerens godkendelse. 

 9. Foderværten skal hurtigst muligt underrette ejeren om kuld født med ham. Besøg af ejer og killingspekulanter aftales i samråd mellem ejer og fodervært. 

 10. Ejeren bortskaffer katten og evt killinger født hos foderværten den nødvendige tid til at udføre de nødvendige veterinære undersøgelser og behandlinger. 

Costs 

 1. Alle omkostninger, der kan henføres til avl, herunder merudgifter til foder, sand mv ved strøelse, betales af ejeren.

 2. Udgifter til foder, sand mv. til kattens daglige behov betales af foderets ejer. 

 3. Ejeren er ansvarlig for udgifterne til avlsforsikring samt 

forsikring til killinger. I denne aftale kan parterne bestemme, hvem der skal være ansvarlig forsikringstager. I tilfælde af at livsforsikringen mislykkes, tilfalder forsikringserstatningen forsikringstageren. 

 1. Den part, som katten opholder sig hos, har ansvaret for katten i den tid, katten er i dens varetægt. Udgiften (egenbetaling), der ikke er dækket af forsikringen, skal betales af den person, i hvis varetægt katten opholder sig, hvis den bliver syg/kommer til skade/død. Ved avlsrelateret pleje (parring, opdræt, killinger mv.) betales selvrisikoen af ejeren. 

 2. Hvis en af parterne skifter bopæl, og det medfører øgede transportomkostninger, skal den person, der skiftede bopæl, afholde de øgede transportomkostninger. 

Exhibition 

 1. Ved udstillingsrettigheder har ejeren ret til at råde over katten, så længe det er nødvendigt for hver enkelt udstilling. Hvis tiden overstiger 5 dage, skal ejeren specifikt informere fodervurderingsmanden herom. 

 2. Ejeren bestemmer ved hver lejlighed, om foderværten må udstille katten. Den part, der ønsker at udstille katten, er ansvarlig for udstillingsomkostninger. 

Tvist og opsigelse af aftalen 

 1. Hvis katten viser sig at have en sygdom eller defekt, der ikke tillader avl eller videre avl, eller kastreres katten af veterinære årsager, ophører foderværtsaftalen om avlsrettigheder. Hvis ejeren ikke ønsker at bruge udstillingsrettigheder i henhold til denne aftale overgår katten i ejerens besiddelse uden kompensation til ejeren. 

 2. Ønsker ejeren at tage katten tilbage, og parterne er enige herom, skal ejeren betale en erstatning til foderværdien på halvdelen af salgsværdien. Hvis foderværten får ret til at udkøbe katten, skal prisen fastsættes i procent i forhold til antallet af kuld katten fik i foderværtens varetægt, i forhold til det aftalte antal kuld. Startpris til beregning er salgsværdi angivet på side 1. 

 3. Hvis foderværten ikke kan eller ønsker at beholde katten, er ejeren forpligtet til at tage katten tilbage senest 30 dage - ingen af parterne skal da erstatte den anden part. 

 4. Hvis katten skal aflives under plejeværtens varetægt, skal plejeværten drøfte dette med ejeren, hvis dette er praktisk muligt. Ved dødshjælp skal en dyrlæge tilkaldes, og dødsårsagen skal dokumenteres af dyrlægen. Tilfalder livsforsikringserstatning ejeren, skal foderværdien tilbagebetales efter betingelser for tilbagetagelse i punkt 23. 

 5. Ejeren har ret til at hæve aftalen og uden kompensation til foderværten få katten tilbage, hvis det bevises, at foderværten handler i strid med denne aftale. 

 6. Denne aftale må ikke overdrages ved salg, gave eller testamentarisk disposition. Aftalen kan heller ikke gøres til genstand for bodeling. 

 7. Hvis en part i denne aftale dør, udløber aftalen i sin helhed og kan ikke håndhæves af afdødes rettighedshaver. Hvis ejeren dør, overgår ejerskabet af katten til foderejeren. 

 8. Tvister mellem parterne vedrørende denne aftale eller enhver anden aftale eller dokument indgået med støtte i denne aftale skal afgøres i første instans ved en svensk almindelig domstol. 

Når vilkårene i denne aftale er opfyldt, skal alle dokumenter tilhørende katten afleveres til foderejeren, samtidig med at der udarbejdes en overdragelsesaftale. Senest 30 dage efter overdragelsen skal ejerskiftebevis indsendes til SVERAKs kontor. 

bottom of page