I øjeblikket

Vilkår - rettigheder og pligter 

Generelt  

 1. Ejeren forpligter sig til at holde katten i foderværtens varetægt under denne aftales gyldighed, så længe denne aftales punkter er opfyldt. 

 2. Ejeren forpligter sig til ikke at overdrage rettigheder i henhold til denne aftale til andet end foderværdier. 

 3. Foderværdier forpligter sig til at fodre og pleje katten og evt. killinger født for at fodre værter i perioden op til den endelige overdragelse af ejerskab i henhold til denne aftale. 

 4. Foderværdier er obligatoriske for at holde katten tilgængelig for ejeren og passe katten på en sådan måde, at ejeren kan bruge katten til avl og/eller udstillingsrettigheder i henhold til denne aftale.

Avl  

 1. Ejeren forpligter sig til i god tid at meddele foderværdier inden for hvilken tidsramme ejeren ønsker at disponere katten til parring. 

 2. Foderværdier skal straks meddele ejeren, når katten er kønsmoden og/eller begynder at løbe, og hvis kattens fertile adfærd medfører sanitær gene. 

 3. Ejeren bortskaffer katten i forbindelse med parring, så længe det er nødvendigt for at parring kan finde sted. Hvis tiden overstiger 14 dage, skal ejeren specifikt meddele foderværdier dette. 

 4. Parring arrangeres af ejeren. Hvis parring skal foregå i foderværtens hjem, skal dette aftales skriftligt mellem parterne inden hver parring. 

 5. Udgangspunktet er, at der fødes affald til foderværdier. Hvis et kuld skal fødes af en anden end en fodervært, skal dette aftales skriftligt inden hvert kuld. Hvis katten skal føde et kuld i ejerens varetægt, har ejeren ret til at disponere over katten mindst 14 dage, dog højst 30 dage før forventet killingefødsel og mindst 12 uger men højst 14 uger efter fødslen. Derefter vender hunkatten tilbage til foderværtens pleje. 

 6. SVERAK kan, såfremt parterne er enige herom, dispensere for yderligere kuld, dog tidligst efter at betingelserne om antal kuld i denne aftale er opfyldt. Denne aftale skal vedlægges en sådan ansøgning. 

 7. Foderværdier har ikke ret til at kastrere katten uden ejerens skriftlige samtykke. Skal der kastreres inden ejendomsretten overgår til foderværdier, skal dette oplyses på side 1. Kastrering skal betales af ejeren. 

 8. Foderværdier har ikke ret til at lade katten parre sig med en anden kat uden ejerens godkendelse. 

 9. Foderværdier skal hurtigst muligt underrette ejeren om et kuld født til ham. Besøg af ejer og killingspekulanter aftales i samråd mellem ejer og foderejer. 

 10. Ejeren bortskaffer katten og evt. killinger født for at fodre værter i den tid, det tager at udføre de nødvendige veterinære undersøgelser og behandlinger. 

Omkostninger  

 1. Alle omkostninger, der kan henføres til avl, herunder merudgifter til foder, sand mv ved strøelse, betales af ejeren.

 2. Udgifter til foder, sand mv. til kattens daglige behov betales af foderværdier. 

 3. Ejeren er også ansvarlig for omkostningerne til avlsforsikring 

forsikring til killinger. Parterne kan i denne aftale bestemme, hvem der skal være ansvarlig forsikringstager. I tilfælde af at livsforsikringen mislykkes, tilfalder forsikringserstatningen forsikringstageren.  

 1. Den part, som katten opholder sig hos, har ansvaret for katten i den tid, katten er i dens varetægt. Udgiften (egenbetaling), der ikke er dækket af forsikringen, skal betales af den person, i hvis varetægt katten opholder sig, hvis den bliver syg / kommer til skade / dør. Ved avlsrelateret pleje (parring, løb, killinger mv.) betales selvrisikoen af ejeren. 

 2. Hvis en part skifter bopæl, og det medfører øgede transportomkostninger, skal den, der skiftede bopæl, afholde de øgede transportomkostninger. 

Udstilling  

 1. Ved udstillingsrettigheder har ejeren ret til at råde over katten, så længe det er nødvendigt for hver enkelt udstilling. Hvis tiden overstiger 5 dage, skal ejeren specifikt meddele foderværdier dette. 

 2. Ejeren bestemmer ved hver lejlighed, om foderværdier må udstille katten. Den part, der ønsker at udstille katten, afholder udgifterne til udstillingen. 

Tvist og opsigelse af aftalen  

 1. Hvis katten viser sig at have en sygdom eller defekt, der ikke tillader avl eller videre avl, eller kastreres katten af veterinære årsager, ophører foderværtsaftalen for avlsrettigheder. Hvis ejeren ikke ønsker at benytte evt. udstillingsret efter denne aftale overgår katten i foderværtens besiddelse uden kompensation til ejeren. 

 2. Ønsker ejeren at tage katten tilbage, og parterne er enige herom, skal ejeren betale en kompensation for foderværdier med halvdelen af salgsværdien. Hvis foderværten får ret til at købe katten ud, skal prisen fastsættes i procent i forhold til det antal kuld katten har fået i foderværtens varetægt, sammenlignet med det aftalte antal kuld. Startprisen til beregning er salgsværdien angivet på side 1. 

 3. Hvis foderejeren ikke kan eller ønsker at beholde katten, er ejeren forpligtet til at tage katten tilbage senest 30 dage - ingen af parterne skal da erstatte den anden part. 

 4. Hvis katten skal aflives under foderværtens pasning, bør foderværten drøfte dette med ejeren, hvis dette er praktisk muligt. Ved aflivning skal dyrlægen hyres og dødsårsagen dokumenteres af dyrlægen. Tilfalder livsforsikringserstatning ejeren, tilbagebetales foderværdier efter betingelserne for tilbagetagelse i § 23. 

 5. Ejeren har ret til at opsige aftalen og returnere katten uden kompensation til foderværdier, hvis det bevises, at foderværdier er i strid med denne aftale. 

 6. Denne aftale må ikke overdrages ved salg, gave eller testamente. Aftalen kan heller ikke gøres bodelingsbetinget. 

 7. Hvis en part i denne aftale dør, udløber aftalen i sin helhed og kan ikke gøres gældende af afdødes rettighedshaver. Hvis ejeren dør, overgår ejendomsretten til katten til foderværdier. 

 8. Tvister mellem parterne vedrørende denne aftale eller anden aftale eller dokument indgået på grundlag af denne aftale skal primært afgøres ved en svensk almindelig domstol. 

Når betingelserne i denne aftale er opfyldt, skal alle dokumenter tilhørende katten afleveres til foderværdier, samtidig med at der udarbejdes en overdragelsesaftale. Senest 30 dage efter overdragelsen skal ejerskiftebevis indsendes til SVERAKs kontor.